زندگی جدید ابزارها و نگرش های خاص خودش را می طلبت، بازندگان زندگی

کسانی هستند که یا شب و روز دنبال کار و پول اند و یا بیخیال کار و درآمد هستند

کلبه ای خواهیم ساخت :

«در کویری خالی، کلبه ای خواهم ساخت، داخل آن کلبه، فرش خواهم انداخت

□□□

دورتادورش را، پر زگل خواهم کرد، ارغوانی، آبی، سرخ، نارنجی، زرد…»