برای خاص شدندر بازار باید: 1- اجازه دهید مشتریان از شما انتقاد کنند 2-از راهی نروید که روندگان آن بسیارند 3- با خودتان رقابت کنید

افراد موفق در 2 مهارت فوق العاده قوی هستند که همین 2اصل آنها را از دیگران جدا می کند. 1- اصل میل به پیشرفت همیشگی و اصل قدرت پیش بینی تغییرات آینده