اقتصاد «گازی – کشاورزی» چه تغییراتی بر جامعه ایران خواهد گذاشت؟

اقتصاد گازی-کشاورزی ایران

باور همگانی اینست که اقتصاد ایران، یک اقتصاد بر پایه فروش نفت است. چون نفت، قیمت و ارزآوری نفت و فرآورده‌های نفتی مبنای درآمدی کشور محسوب می‌شود.

اما دکتر محمدحسین ادیب اقتصاددان معتقد است، اقتصاد ایران دچار یک تحول بنیادی شده است تا پایان این مطلب همراه من باشید تا با نظریه دکتر ادیب بیشتر آشنا شوید.

اقتصاد ایران از یک اقتصاد « نفتی ؛ بازرگانی » در حال تبدیل به یک اقتصاد « گازی ؛ کشاورزی » است ، قبلا نفت صادر می شد و پول نفت را عمدتا بین مردم کلان شهر‌ها تقسیم می‌کردند و مردم شروع می‌کردند از هم خرید کردن ، تهران چیزی بیش از این نبود ، یک بخش خدماتی که مرتبط با صادرات نفت بود در کنار اقتصاد « نفتی ؛ بازرگانی » فعال بود .

اکنون دیگر نفت صادر نمی‌شود لذا اقتصاد «نفتی ، بازرگانی » دیگر وجود ندارد اما معادل همان میزان که نفت تولید می کردیم گاز تولید می‌کنیم یعنی گاز ، جایگزین نفت شده است . هیچ تغییر دیگری رخ نداده  است ؛ بارندگی هم برای سومین سال از میانگین ۵۰ ساله ۴۰ درصد بیشتر است .

خبر نشاط آور اینکه بارندگی در فلات مرکزی ۱۰ درصد و در شرق ایران ۳۲ درصد از سال قبل که خیلی سال پربارانی بود بیشتر است که من را به وجد می‌آورد و حالم را حسابی خوب می‌کند.

اقتصاد « گازی-کشاورزی» جایگزین اقتصاد « نفتی-بازرگانی»

اقتصاد « گازی-کشاورزی» جایگزین اقتصاد « نفتی-بازرگانی» شده است البته بخش خدماتی مورد نیاز اقتصاد « گازی-کشاورزی » اصلا مثل بخش خدماتی « نفتی-بازرگانی » نیست و یک بخش خدماتی کاملا متفاوت است تاکید می‌کنم یک بخش خدماتی جدید با تخصص جدید مورد نیاز است .

۸۰ درصد مهارتی که ایرانیان دارند به درد اقتصاد « نفتی-بازرگانی » می خورد و با این مهارت در یک اقتصاد « گازی- کشاورزی » نمی توان پول درآورد لذا ۸۰ درصد مهارت ها دیگر به درد نمی‌خورد .

این ۸۰درصدی که فاقد مهارت برای پول درآوردن اند به دو دسته تقسیم شده اند ۴۰ درصد شان می خواهند از محل زیان ۴۰ درصد دیگر پولدار شوند ، یک بازی گولدکوئیستی ، در شرکتهای گولدکوئیستی ، سود یک نفر از محل زیان دیگری تولید می‌شود .در ایران چهل درصد به زیان چهل درصد دیگر ، وارد یک بازی با حاصل جمع مثبت صفر شده اند . فضای تلگرام تبدیل به تریبونی شده که چهل درصد از محل ناآگاه نگهداشتن چهل درصد دیگر پولدار شوند.

بیست درصد دیگر که جذب اقتصاد « گازی-کشاورزی » شده‌اند دارند پول؛ پارو می‌کنند .

هشتاد در صد جمعیتی که در فضای مجازی‌اند فاقد مهارت برای پول درآوردن‌اند .

متخصص « روان شناسی بازار » در تیم تحقیق ٩ نفره می‌گفت:

شخصیت آدم ها ده سال یکبار تغییر می‌کند و هر کس تبدیل به آدم دیگری می‌شود.

من به او گفتم که نبض بازار هم ده سال یکبار تغییر می‌کند و اکنون نبض بازار تغییر اساسی کرده و بدنه فعالین اقتصادی متوجه شرایط جدید نیستند.

متخصص « روان شناسی بازار»  تیم تحقیق گفت:

چقدر شخصیت بازار ایران شبیه انسان‌های آنست .

استراتژی ثروتمندان جهان یک چیز است :مخفی کردن توانایی و به انتظار نشستن .

استراتژی بیزینس تلگرامی ایران چهار چیز است :

1- بیان توانایی ها با صدای گوش‌خراش و انتظار نتیجه داشتن تا فردا صبح ساعت یازده.

2- بدون توجه به منافع عمومی و آشکارا در جهت منافع فردی و در ضدیت با منافع عمومی؛ می‌خواهند ثروتمند شوند و هیچ پرده پوشی و ابایی هم ندارند که با این ادبیات حرف بزنند .

3- تحلیل های سیاسی و اقتصادی آنها با سرزنش کردن شرایط عمومی آغاز می‌شود و با بیان اینکه اوضاع اینقدر که می‌گویند بد نیست بلکه بدتر از این است به پایان می‌رسد ، ۹۹ درصد تحلیل ها بر همین دو ستون استوار است لذا همه تحلیل‌ها شبیه به هم و تکراری است .

4- در گفتگو با هم نیز به سرعت به تفاهم می‌رسند وقتی مقصر شرایط عمومی است و دو نفری که با هم بحث می کنند مقصر نیستند سریعا در بحث با هم به تفاهم می رسند .

پاسخ من به کسانی که شرایط را سرزنش می‌کنند این است ؛

  • شرایط آسان تر نمی‌شود شما باید بهره ورتر شوید .منتظر شرایط مناسب نباشید : هیچ چیز اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه باعث اتفاق افتادن آن شوید.
  • کسانی که فاقد مهارت برای پول درآوردن اند اما پول دارند  برای خودشان یک بیزینس راه انداخته‌اند و دارند از پول ، پول در می‌آورند .
  • متخصص روان شناسی بازار پرسید چه حیوانی را دوست دارید گفتم گرکدن را ، گفت چرا ، گفتم چون تنها سفر می‌کند ، از پاسخ من متعجب شد اما متاسف نشد.

متخصص بازار پرسید دوست داری مخاطب آخرین جمله مقاله چه کسی بود ؟

 گفتم کسی که معنی حرف‌های نزده‌ مان را بهتر از خودمان بفهمد ، گفت صمیمیت او بود که می گفتی با این مقاله حرف نگفته باقی نمانده است.

متخصص « روان شناسی بازار »تیم تحقیق گفت چرا مقاله های ما مثل فیلم های کیمیایی پایان باز دارد ؟ سئوال را با سئوال پاسخ دادم گفتم جمله شما خبری است یا سئوالی .