استیوجابز،جف بزوس و جان دوئر یک-چشم
سرمایه گذاری روی خود

اگر میخواهی کسب و کارت حسابی بچرخه، روی خودت سرمایه گذاری کن!

/
اگر میخوای کسب وکارت حسابی بچرخه باید خودت بسازی